Lysets kilde
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Der findes en række forskellige elektromagnetiske bølger.

Hvilke bølger er elektromagnetiske bølger?

Der er 7 svarmuligheder. Sæt 4 kryds.

Røntgenstråler
Lysbølger
Lydbølger
Mikrobølger
Vandbølger
Snorbølger
UV-stråler

Opgave 2
 

Hvilke egenskaber har mikrobølger og røntgenstråler til fælles?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
De er begge meget farlige og uanvendelige.
De er begge elektromagnetiske bølger.
De har begge en bølgelængde, der er større end lysets.
De bruner begge huden som UV-stråling.
De bevæger sig begge med lysets fart.
De kan begge anvendes til trådløs kommunikation.

Opgave 3

Intet kan bevæge sig hurtigere end lyset; men hvor hurtigt bevæger lyset sig?

Sæt kryds ved det rigtige svar.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

300.000 m/s
300.000 km/h
300.000 km/s
300.000 m/h
3.000 km/s
30.000 km/s

Opgave 4

Alt stof udsender elektromagnetisk stråling afhængigt af stoffets temperatur.

Der er påbegyndt nogle sætninger om en bestemt genstands lysudsendelse. Færdiggør sætningerne ved at indsætte de rigtige ord fra ordlisten.

Et menneske med en kropstemperatur på 37,5°C udsender .

Flydende jern med en temperatur på omkring 1.700°C udsender .

Stjernen Rigel, som har en overfladetemperatur på 15.000°C udsender .

Stjernen Bellatrix, som har en overfladetemperatur på 20.000°C udsender .

Opgave 5

Her er en række udsagn om elektromagnetiske bølger. Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Gammastråling har den største bølgelængde.
Synligt lys har en mindre bølgelængde end ultraviolet lys.
Ultraviolet lys har større fotonenergi end mikrobølger.
For alle elektromagnetiske bølger gælder bølgeformlen c = × f
Elektromagnetiske bølger har altid både en høj frekvens og en stor bølgelængde.
Radiobølger har bølgelængder, der er op til 10.000 m.
Gammastråler er de mest gennemtrængende elektromagnetiske bølger.

Opgave 6

Brandvæsenet anvender mange steder et termisk kamera til bl.a. at undersøge, om der er levende personer i brændende bygninger.

Hvilken type elektromagnetisk stråling kan et termisk kamera registrere?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt1 kryds.

Infrarød
Mikrobølger
Røntgen
Ultraviolet
Gamma
Lys

Opgave 7

I stjernerne smelter hydrogenkerner sammen og danner heliumkerner.

                                                                                      

  + + n

Hvad kaldes processen?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Fission
Kemisk reaktion
Fusion
Kernespaltning
Transfusion
Kernesammensmeltning

Opgave 8

Her er en række udsagn om dopplereffekten for lyd og lys. Brug dit viden om lys- og lydbølger til at afgøre, om udsagnene er sande eller falske.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk

Når et udrykningskøretøj er på vej mod en person, er tonen højere, end når det er på vej væk fra personen.

Lyset fra en fjern galakse, der bevæger sig væk fra Jorden, er forskudt mod blåt: det kaldes blåforskydningen.
Lyset fra en fjern galakse, der bevæger sig væk fra Jorden, er forskudt mod rødt; det kaldes rødforskydningen.
Når et udrykningskøretøj er på vej væk fra en person, er tonen højere, end når det er på vej hen mod personen.

Opgave 9

De fleste af de energikilder, vi benytter her på Jorden, har deres oprindelse i energi fra Solen.

Hvordan producerer Solen sin energi?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
I Solen foregår fusion.
Solen består af en stor mængde methan, der brænder.
I Solen foregår fission.
I Solen smelter atomkerner sammen, hvorved der dannes energi.
Solens masse bliver mindre og mindre, da masse omdannes til energi.
I Solen spaltes atomkerner, hvorved der dannes energi.

Opgave 10

Lys og andre typer elektromagnetisk stråling har både bølgeegenskaber og partikelegenskaber.

Hvad kaldes elektromagnetisk stråling, når den opfører sig som partikler?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.   

Fotoner.
Elektroner.
Neutrinoer.
Ioner.
Protoner.
Neutroner.

Opgave 11

Når man fotograferer med blitz, udsendes blåt lys.
I et mørkekammer benyttes rødt lys, når billedet fremkaldes.

Her er en række udsagn om rødt og blåt lys. Vurder sandhedsværdien af udsagnene.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Rødt lys har større fotonenergi end blåt lys.
Blåt lys har en større frekvens end rødt lys.
Rødt og blåt lys bevæger sig med samme fart.
Blåt lys har en større bølgelængde end rødt lys.
En blitz udsender blåviolet lys, da det har de mest energirige fotoner.
I et mørkekammer anvendes rødt lys, da dets fotoner har mindst energi.

Opgave 12

Her er forskellige udsagn om elektronspring i et atom. Vurder rigtigheden af de forskellige udsagn.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Når en elektron springer til en elektronskal længere inde i atomet, sker der ikke noget.
Når en elektron springer til en elektronskal længere inde i atomet, udsendes en foton.
Når en elektron springer til en elektronskal længere inde i atomet, udsendes en proton.
Når en elektron springer til en elektronskal længere inde i atomet, udsendes en neutron.  

Opgave 13

Vores univers startede med det, der kaldes Big Bang.

Her er forskellige udsagn om tiden efter Big Bang. Vurder rigtigheden af de forskellige udsagn.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
1 sekund efter Big Bang var universet ca. 1 m stort.
1 sekund efter Big Bang var der atomkerner og elektroner, men ingen atomer.
Først 300.000 år efter Big Bang var der stabile atomer.
300.000 år efter Big Bang var der kun hydrogenatomer. Ingen andre grundstoffer var dannet.
Universet er blevet varmere og varmere siden Big Bang.

Opgave 14

Atomer, der ioniseres, vil udsende lys med ganske bestemte bølgelængder, når elektronerne indfanges igen. Det viser sig som linjer i det lysspektrum, atomet udsender. Hvert grundstof har sit karakteristiske spektrum.

Her er forskellige udsagn om atomer og deres linjespektre. Vurder rigtigheden af de forskellige udsagn.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
I spektrene fra stjerner har man fundet linjer fra alle grundstoffer.
Grundstoffet helium har navn efter Solens andet navn Helios, fordi dets spektrallinjer først blev set i Solens spektrum.
Først omkring 1960 var man i stand til at måle linjespektre.
I Solens spektrum ses kun ganske få linjer.

Opgave 15

Lys kan opfattes som en strøm af partikler, der kaldes fotoner. Men hvor kommer fotonerne fra, og hvad kan der ske med dem?

Her er forskellige udsagn om fotoner. Vurder rigtigheden af de forskellige udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Fotonerne ligger gemt i atomerne og udsendes, når en elektron springer fra én skal til en anden.
Alle fotoner bevæger sig med lysets fart.
Alle fotoner har samme energi.
Jo større bølgelængde lyset har, jo større er fotonenergien.
En foton skabes, når en elektron springer ind i en skal med lavere energi. Den var ikke inde i atomet før.
En foton forsvinder helt, når den absorberes af et atom.

Opgave 16
 

Stoffer kan lyse med fluorescens og fosforescens, som er to beslægtede fænomener. Men hvordan opstår lyset?

Her er forskellige udsagn om fluorescens og fosforescens. Vurder rigtigheden af de forskellige udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Fluorescens skyldes, at stoffet absorberer fotoner med lav energi og derefter udsender fotoner med højere energi.
Visse stoffer lyser op, når de belyses med usynligt UV-lys. Det kaldes fluorescens.
Fosforescens skyldes altid lysende fosfor.
Et fosforescerende stof lyser i et stykke tid, efter at det er blevet belyst.
Det er især belysning med langbølget lys, der giver fluorescens og fosforescens.
Det er især belysning med kortbølget lys, der giver fluorescens og fosforescens.