Der er noget i luften
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 6
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet.

Angiv hvilke gasser, der svarer til henholdsvis A, B og C

A:
B:
C:

Opgave 2

Ved forbrænding af kul, olie og gas dannes kuldioxid.
Det sker efter følgende rektionsskema.

C + __________

Vælg stoffet kulstof reagerer med fra kolonne1 og forbrændingsproduktet fra kolonne 2.

  Kolonne 1   Kolonne 2
Co Co
O2 O2
N2 N2
CO CO
CO2 CO2
C2O C2O

Opgave 3

Lasse sidder og iagttager planterne og fiskene i sit akvarium. Han lægger mærke til, at der dannes små bobler ved nogle af vandplanterne; der må dannes en gas. Lasse opsamler og undersøger noget af gassen.

Hvordan kan Lasse påvise, at gassen er oxygen?

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds.
 
Ud fra gassens farve
Med en CO2-indikator
Med en glødende træpind
Med en brændende træpind
Ud fra gassens lugt
Ved en pH-måling

Opgave 4

 

 

 

Kurve der viser forurening med NOx’er på Jagtvejen i København fra 1986 til 2008.

 

 

 

 

Her er en række udsagn om udviklingen i udledning af NOx’er i København i perioden fra 1988 til 2007.

Tag bl.a. ud fra grafen stilling til, hvad der er sandt og falsk. 

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.
  Sandt Falsk
Udledningen af NOx’er har været stabil gennem hele perioden.
I løbet af en periode på 10 år fra 1988 til 1998 er udledningen af NOx’er nogenlunde halveret.
Udledningen af NOx’er har været svagt stigende gennem de sidste 5 år.
I perioden fra 2000 til 2006 har udledningen af NOx’er været nogenlunde konstant.
Udledningen af NOx’er i København er faldet, fordi biltrafikken er blevet mindre i den forløbne periode.
Udledningen af NOx’er er faldet, fordi de fleste biler i dag er udstyret med en katalysator, der reducerer bilens udledning af NOx’er.

Opgave 5

Alle fabriksnye biler skal i dag have monteret en katalysator, der mindsker luftforureningen.

Hvilke forurenende gasser fjerner katalysatoren?

Der er 7 linjer. Sæt 2 kryds.
CO
O2
CO2
NOx’er
N2
H2
He

Opgave 6

Ved en ufuldstændig forbrænding dannes kulmonooxid efter følgende reaktion.

2 C + O2 _______________

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsskemaet stemmer.
2 CO
CO
CO2
2 CO2
Co

Opgave 7

Når syrer nedbryder bygningsværker og monumenter, kan der dannes calciumsulfat, gips. Hvilken elektrisk ladning har den sammensatte sulfation i calciumsulfat, CaSO4?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

– 1
+ 3
+ 1
– 3
– 2
+ 2

Opgave 8

Hvad skal svovltrioxid reagere med for at danne svovlsyre?

SO3 + ___________ H2SO4

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
 
CH4
HO
H2O2
H2O
O2
H2CO

Opgave 9

Når luften er forurenet med henholdsvis svovldioxid, SO2, og nitrogenoxider, NOx, dannes der syrer i atmosfæren, hvilke?

 

Sæt kryds ud de rigtige syrer. Sæt 2 kryds.

Eddikesyre
Svovlsyre
Oxalsyre
Saltsyre
Citronsyre
Salpetersyre
Kulsyre

Opgave 10

Syreregn er mere ødelæggende for nåletræer end for løvtræer.

Her er forskellige udsagn om årsagen til dette. Vurder rigtigheden af de forskellige udsagn.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.                                                                                                            

Sandt Falsk
Løvtræers blade indeholder en base, der neutraliserer den sure regn, det gør nåletræernes nåle ikke.
Løvtræerne beholder kun deres blade ca. et halvt år, mens mange nåletræer beholder nålene i op til 10 år.
Hos løvtræerne kan den sure regn ikke trænge gennem bladenes spalteåbning, mens den hos nåletræerne passerer gennem nålenes spalteåbninger.
Løvtræernes blade er beskyttet af et lag voks, der hindrer den sure regn i at beskadige bladene.

 

Opgave 11

De norske og svenske søer bliver ofte sure som følge af syreregn, der stammer fra nabolandenes luftforurening med SO2 og NOx.

Hvilken pH-værdi har en sø, der er svagt sur, som følge af forurening.

Sæt kryds ud den rigtige pH-værdi. Sæt 1 kryds.

pH ca. 7
pH ca. 14
pH ca. 0
pH ca. 4
pH ca. 8

Opgave 12

I Sverige spredes kalk over søer med for lav pH-værdi. Den kemiske formel for kalk er CaCO3, det består af calciumioner og carbonationer.

Hvad er den rigtige formel for carbonationen i kalk?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

CO3+
CO2- -
CO3+ +
CO2+ +
CO3- -
CO3-

Opgave 13

Ved forbrænding af brændselsolie dannes kuldioxid og vand efter følgende reaktion:

C31H64 + _______ O2 31 CO2 + 32 H2O

Hvad skal der stå foran O2? Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsskemaet stemmer.

31
64
32
94
47

Opgave 14

En forøgelse af mængden af kuldioxid i atmosfæren kan øge drivhuseffekten. Øges mængden af kuldioxid i atmosfæren ved følgende aktiviteter?

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
En benzinbil, der kører.
Kul, der brænder.
En solcelle, der producerer strøm.
Svovl, der brænder.
En hydrogenbus, der kører.

Opgave 15

Uædle metaller bliver med tiden tæret bort af syreregn.

Når zink kommer i forbindelse med svovlsyre, dannes der zinksulfat og hydrogen efter følgende kemiske reaktion.

Zn + H2SO4 ________________ + H2

Hvad skal der stå på den tomme plads i reaktionsskemaet.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

ZnSO
ZnS4O
Zn2SO4
ZnSO4

Opgave 16

Mads undersøger i fysik/kemi vandet fra en vandpyt, der ligger lige i nærheden af skolen.

Undersøgelsen viser, at vandet er surt.

Hvad betyder det, at vandet er surt?

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Vandet har en pH-værdi lige omkring 7.
Vandet kan ætse metaller, fx nedbryde zink.
Vandet kan ødelægge bygninger og monumenter af marmor.
Vandet har en pH-værdi under 7.
Vandet kan skade miljøet.

Opgave 17

Udfyld de tomme felter i skemaet. Benyt nogle af ordene nedenfor

 

Navn

Kemisk formel/tegn

Ion

Calcium

K

Mg

Aluminium

Opgave 18

Vurder, hvilken forklaring på drivhuseffekten der er den mest korrekte.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Årsagen til drivhuseffekten er, at bestemte luftarter i Jordens atmosfære mindskes eller forsvinder, så indstrålingen fra Solen vokser. Derved bliver det varmere på Jorden.

Årsagen til drivhuseffekten er, at luftforurenende partikler lægger sig som en dyne rundt omkring Jorden og hindrer varmen i at slippe væk fra jordoverfladen.
Årsagen til drivhuseffekten er, at luftarter i atmosfæren, bl.a. kuldioxid, absorberer en del af udstrålingen fra jordoverfladen og sender noget af den tilbage igen.
Årsagen til drivhuseffekten er, at ozonlaget bliver tyndere som følge af freonudslip. Derved vokser indstrålingen fra Solen, og der bliver varmere på Jorden.
 

Opgave 19

En solrig sommerdag bliver der meget varmt i drivhuset.

Sæt kryds ved den svarmulighed, der giver den bedste forklaring på varmen i drivhuset.

 Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Glasset suger Solens lys til sig.
Drivhuset er godt isoleret.
Glasset lader Solens lys gå igennem og forhindrer den varme luft i at strømme væk.
Planterne frigiver meget varme.

Opgave 20

Nitrogenoxider, NOx’er, i atmosfæren kan stamme fra flere forskellige kilder.

Sæt kryds ved de udsagn, der bedst forklarer forekomsten af NOx’er.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

I luften er der salpetersyre, som fraspalter H+-ioner og danner NOx’er.
Bilers udstødning indeholder NOx’er, fordi der er nitrogen i benzin.
I bilmotorer reager luftens molekyler med hinanden, så der dannes NOx’er.
Ved høje temperaturer i fx forbrændingsanlæg kan oxygen reagere med nitrogen og danne NOx’er.

Opgave 21

Luftforurening kan skyldes mange forskellige ting og stamme fra mange forskellige kilder.

Tag stilling til de følgende udsagn om luftforurening.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn. 

  Sandt Falsk
Kun menneskeskabte processer giver luftforurening. Naturens egne processer gør det aldrig.
Luftforurening kan bestå af bitte små væskedråber.
Nitrogendioxid, NO2, virker som gødning og forurener derfor ikke.
Brændeovne kan forurene luften med organiske forbindelser