Fyldt med energi
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese.

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

6 ______ + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

CO
O2
CO2
H2
SO
CH4

Opgave 2

Olie og gas er en blanding af mange forskellige molekyler. Mange af molekylerne består næsten udelukkende af to slags atomer. Hvilke atomer er det?

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt to kryds.

Kulstof 
Oxygen
Nitrogen
Hydrogen
Svovl
Jern

Opgave 3

Gassen propan har den kemiske formel C3H8.

 Hvad ved du om propan?

 Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved hvert udsagn.

 Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt Forkert
C3H8 er en uorganisk forbindelse. 
C3H8 består af præcis 2 atomer.
C3H8 indeholder netop 3 kulstof-atomer.
C3H8 er et molekyle.
C3H8 udgør hovedparten af dansk nordsøgas.
C3H8 er et grundstof.
C3H8 er en kemisk forbindelse. 

Opgave 4
 

    H   H   H   H    
     |    |    |    |    
H C C C C H
     |    |    |    |    
    H   H   H   H    

 Ovenfor ser du en stregformel for en alkan. Hvilken alkan forestiller stregformlen?

 Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Oktan 
Hexan
Methan 
Butan
Heptan

Opgave 5

Her er nogle stregformler for forskellige alkaner.

 

    H   H    
     |    |    
H C C H
     |    |    
    H   H    
    H    
     |    
H C H
     |    
    H    
    H   H   H    
     |    |    |    
H C C C H
     |    |    |    
    H   H   H    
1 2 3
    H   H   H   H    
     |    |    |    |    
H C C C C H
     |    |    |    |    
    H   H   H   H    
    H   H   H   H   H   H   H   H    
     |    |    |    |    |    |    |    |    
H C C C C C C C C H
     |    |    |    |    |    |    |    |    
    H   H   H   H   H   H   H   H    
 
4 5  

Sæt et kryds i hver række ved den rigtige kemiske formel. 

  C8H18 C2H6  C3H8 CH C4H10
Tegning 1
Tegning 2 
Tegning 3
Tegning 4
Tegning 5

Opgave 6

I Danmark får omkring 250.000 boliger og mindre fabrikker deres varme fra naturgas. Hvordan transporteres gassen fra Nordsøen og ud til forbrugerne?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Med skib.
Med tankvogn.
Gennem rørledninger.
I batterier.
Gennem lyslederkabler.

Opgave 7

Olie og gas er fossile brændstoffer.

Hvad er fordelene ved at bruge fossile brændstoffer?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Sæt et kryds ud for hver linje.

 

Sandt

Falsk
Fossile brændstoffer mindsker atomsfærens CO2-indhold.
Fossile brændstoffer er lette at transportere.
Fossile brændstoffer slipper aldrig op.
Fossile brændstoffer er meget miljøvenlige.
Fossile brændstoffer giver en stabil energiforsyning døgnet rundt.

Opgave 8

Du har måske undersøgt, hvad der dannes, når propan brænder. Nu skal du bruge din viden og forståelse til at vælge den rigtige reaktionsligning.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

C3H8 + O2 CO2 + H2O
C3H8 + O2 3 CO2 + 4 H2O
C3H8 + 5 O2 3 CO2 + 4 H2O
2 C3H8 + O2 6 CO2 + 8 H2O
C3H8 + 2 O2 CO2 + H2O
2 C3H8 + 2 O2 4 CO2 + 4 H2O

Opgave 9

Her er nogle udsagn om alkaner.  

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Alkaner består udelukkende af kulstof- og hydrogen-atomer.
Ethanol, C2H5OH, er en alkan.
Alkaner er altid faste stoffer.
Alkaner med indtil 4 kulstof-atomer er gasser.
De største alkaner har de laveste kogepunkter.
Alle alkaner er altid opløselige i vand.

Opgave 10

Råolie består af en række forskellige kulbrinter. På et olieraffinaderi adskilles råolien i de forskellige kulbrinter ud fra deres kogepunkt. Placer kulbrinterne i skemaet nedenfor på de rigtige bakker.

Sæt et kryds i hver række ved den bakke, hvor kulbrinterne kommer ud.

  Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5 Bakke 6 Bakke 7
Benzin
Destillationsrest
Flydende gas
Petroleum
Gasolie til bl.a. smøreolie
Tunge brændstoffer til fx skibe
Diesel og fyringsolie

Opgave 11

Hvad er fordelene ved at køre i benzinbiler?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Sæt et kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Det er nemt at tanke benzin overalt.
Benzinbiler udleder ikke CO2.
Benzin er en vedvarende energikilde. 
Benzinbiler udleder ikke nitrogenoxiderne NO og NO2.
Bilfabrikanterne har stor erfaring med at producere benzinbiler.

Opgave 12

Det sker af og til, at tankskibe forulykker, så der strømmer store mængder olie ud i havet.

Her er nogle udsagn om mulige konsekvenser ved olieudslip i havet.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Sæt et kryds ud for hvert udsagn.  

  Sandt Falsk
Olien opløses altid i vandet og forsvinder straks.
Olien kan ødelægge fugle- og dyreliv.
Olien kan findeles af kemikalier, så den er nemmere at nedbryde for mikroorganismer.
Olien fordamper øjeblikkeligt.
Olien kan nedbrydes af kemikalier, så fiskene kan udnytte den som føde.
Olien kan ødelægge fuglenes fjerdragt.

Opgave 13

Flere bilfirmaer arbejder på at udvikle brændselsceller til biler.

Hvad er en brændselscelle?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Det er bilens airconditionanlæg.
Det er et batteri, der leverer strøm til bilens el-motor.
Det er en ny type forbrændingsmotor.
Det er et smart varmeapparat.

Opgave 14

Molekyler, der udelukkende består af kulstof og hydrogen, har to forskellige navne.

Nu skal du bruge din viden og forståelse til at vælge de rigtige navne.  

Der er 5 svarmuligheder. Sæt to kryds.

Kulstoffer
Kulbrinter
Carboner
Carbonhydrider
CH-molekyler 

Opgave 15

Her kan du læse en beskrivelse af de fire arbejdstrin, en firetaktsmotor arbejder i. Rækkefølgen er ikke korrekt. Bring orden i rækkefølgen ved at nummerere arbejdstrinene med 1, 2, 3 og 4. Begynd med indsugning.

En elektrisk gnist antænder gasblandingen. Trykket stiger voldsomt, så stemplet presses nedad.
Stemplet bevæger sig opad og presser gasblandingen sammen. Tryk og temperatur stiger.
Stemplet bevæger sig opad og skubber forbrændingsprodukterne ud af cylinderen.
Stemplet bevæger sig nedad og der opstår et undertryk. En blanding af forstøvet benzin og luft strømmer ind i cylinderen og blandes.

Opgave 16

For omkring 150 millioner år var der et rigt dyre- og planteliv i Nordsøen.

Her er en forklaring på dannelsen af olie og gas i Nordsøen.

Vælg og indskriv de rigtige ord i rullelisterne nedenfor, så forklaringen bliver rigtig. 

For 150 millioner år siden var der et rigt dyre- og planteliv i Nordsøen. Det bestod især af planter og dyr.
Når dyr og planter døde, sank de ned på havbunden, hvor de blevet dækket af aflejringer af ler og sand.
Aflejringerne holdt alt ude, så dyre- og planteresterne ikke kunne gå i .
Med årene blev der aflejret et tykt lag organisk materiale, som senere blev dækket af kalk og kridt. Temperatur og tryk steg. Organiske materialer består af store komplicerede .
De blev med tiden nedbrudt til mere simple , som kun indeholdt få . Det kunne fx være og gas.