Jordens salte
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 2
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

I planternes blade foregår fotosyntesen, hvor planter forbruger vand og kuldioxid for bl.a. at danne oxygen.

 6 H2O + ___________ C6H12O6 + 6 O2

 Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds

6 CO
6 Co
2 CO2
CaO2
6 CO2
Co2

Opgave 2

Her er en række udsagn om minimumsloven, som gælder for planters vækst.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds i hver linje.

  Sandt Falsk
Planter skal have mindst 100 liter vand om måneden for at kunne gro.
En plante skal altid have mindre nitrogen end fosfor for at kunne gro.
Det næringssalt, der er mindst af, sætter grænsen for en plantes vækst.
Planter skal have lys mindst 5 timer om dagen, ellers visner de.
Der er altid mindst 25 % af en marks afgrøder, der visner og dør.

Opgave 3

Lerpartikler, som er negativt ladede, binder nogle af næringsionerne til sig.

 Sæt kryds ved de næringsioner, der bindes til lerpartikler.

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt 4 kryds

K+

NO3-

Ca+ +

Mn+ +
H2PO4-
NH4+

Opgave 4

Gødningsstoffer er kemiske forbindelser. N indgår fx i nitratforbindelser.

Hvilken elektrisk ladning har den sammensatte nitration i gødningsstoffet kaliumnitrat, KNO3?

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds

+1
-2
-3
+2
-1
+3

Opgave 5En gylletank skal tildækkes.

En gylletank skal tildækkes for at hindre en ildelugtende luftart i at sprede sig i atmosfæren og bl.a.
ødelægge den naturlige plantefauna i næringsfattige områder.

Hvilken ildelugtende luftart dannes i gylletanken?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

CO2
NH3
H2
N2
He

Opgave 6

NPK-gødning er en meget brugt gødning inden for både landbrug, gartneri og havebrug.

Hvilke 3 grundstoffer indeholder en NPK-gødning?

Der er 8 linjer. Sæt 3 kryds.

Nitrogen.
Plutonium.
Calcium.
Natrium.
Platin.
Fosfor.
Kobber.
Kalium.

Opgave 7

Når ammoniak kommer i forbindelse med vand, reagerer det som en base.

NH3 + H2O ____________ + OH-

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

NH3+
NH4+ +
NH3+ +
NH3-
NH4+
NH4-

Opgave 8

Når planterne optager nitrogen, kalium og fosfor, sker det ved at optage ioner, som indeholder de respektive grundstoffer

Kalium optages som K+     K- K-- K+ +    
Fosfor optages som H2PO4 HPO4- - H2PO4+ + H2PO4 PO4- - - PO4+ + +
Nitrogen optages som NO3- NH4+ NO3+ NH4-    

Opgave 9

Når et landbrugsareal har været dyrket gennem en periode, bliver jorden sur.
Hvad kan landmanden gøre for at ændre markens pH-værdi, så jorden ikke længere er sur?

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Han kan vande marken ofte i sommerperioden.
Han kan sprede kalk på marken.
Han kan sprede natriumchlorid på marken.
Han kan pløje marken en ekstra gang i efteråret.
Han kan sprede svovl på marken.

Opgave 10
 

Teksten skal beskrive, hvordan overgødskning med nitrat kan give anledning til fiskedød i søer.

Indsæt de manglende ord fra listen nedenfor på de tomme pladser. Det er ikke alle ordene fra listen, der skal benyttes.

Hvis planterne på en mark får tilført mere , end de kan optage, vil en del af nitratet blive , så det kan ende i søer og vandløb. I en sø vil det medføre en stor . Efterfølgende bliver vandet uklart, og det hindrer i at trænge gennem det øverste algelag. Dybere nede i søen dør algerne og falder ned på bunden. Her nedbryder de døde alger og bruger hurtigt al . Det skaber , og fiskene dør.

Opgave 11

Landmændene bruger kalk til at give jorden den rette surhedsgrad. Den kemiske formel for kalk er CaCO3; det består af calciumioner og carbonationer.

Hvad er den rigtige betegnelse for carbonationen i kalk?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds

CO3+
CO2- -
CO3+ +
CO2+ +
CO3- -
CO3-

Opgave 12
 

Hvad skal kuldioxid reagere med for at danne kulsyre?

CO2 + ___________ H2CO3

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds

H2O
H2O2
HO
O2
CH4
H2CO

Opgave 13
 

I forbindelse med forurening af vandløb tales der om NPO-forurening. NPO er en samlet betegnelsen for 3 forskellige stoffer, som udledes i vore vandløb. Hvilke stoffer?

Der er 7 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

Nitrogen
Oxygen
Neon
Organisk stof
Fosfor
Plutonium
Plast

Opgave 14

 

Planter er opbygget af hovedsageligt 3 slags grundstoffer. Hvilke?

Der er 7 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

Kulstof
Jern
Helium
Hydrogen
Calcium
Nitrogen
Oxygen

Opgave 15
 

Landmændene spreder gylle ud på markerne som gødning. Hvad kan gylle bestå af?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

Urin
Slam
Svineafføring
Slagteriaffald
Koafføring
Overskudshalm

Opgave 16
 

Både nitrogen og fosfor optages som sammensatte ioner. Kalium og Calcium optages af planterne som simple ioner..

Afgør om ionerne her er simple eller sammensatte.

            

Sammensat Simpel
PO4- - -
Ca+ +
NH4+
NO3-
K+
H2PO4- 
HPO4- -

Opgave 17

Planter skal have en række makronæringsstoffer, som fremgår af listen nedenfor.

Sæt kryds ved de makronæringsstoffer, der er metaller.

Der er 7 svarmuligheder. Sæt 4 kryds.

Calcium
Svovl
Natrium
Nitrogen
Fosfor
Kalium
Magnesium