Energiens veje
Ny Prisma
Fysik og kemi +
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Vægtstang Æbler Batteri Benzin Bil Brændselscelle

Energi kan optræde under forskellige former. Hvilke energiformer er der lagret i de forskellige ting?

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje. 

 

Kemisk energi

Kinetisk energi

Potentiel energi

Varmeenergi

Kerneenergi

Vægtstangen

Æbletræet

Batteriet

Benzinen

Bilen

Brændselscelle med uran

Opgave 2

 Hvilken form for energi er der lagret i den sammenpressede fjeder?

 Der er 5 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Kemisk energi

Potentiel energi
Varmeenergi
Kinetisk energi
Mekanisk energi
Kerneenergi

Opgave 3

Der er 2 former for mekanisk energi. Hvad hedder de?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Elektrisk energi og bevægelsesenergi
Beliggenhedsenergi og bevægelsesenergi
Varmeenergi og kinetisk energi
Kerneenergi og potentiel energi
Potentiel energi og kinetisk energi

Opgave 4

Hvilke af nedenstående energiformer er vedvarende energi?

Solenergi
Kul
Olie
Biomasse
Vandenergi
Kerneenergi
Geotermisk energi

Opgave 5

Hvilke af nedenstående energiformer er lagerenergi?

Uran
Biogas
Olie
Vindenergi
Naturgas
Tidevandsenergi
Kul
Fossile brændstoffer

Opgave 6

Kernekraftværker fremstiller elektricitet ved spaltning af uran.
Hvad er fordelene ved at bruge uran?

Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

Sandt Falsk
Brugen af uran er CO2-neutralt.
Uran er en vedvarende energiressource.
Uran gendannes efter en kortere årrække.
Brugen af uran giver en stabil el-forsyning døgnet rundt.
Uran giver ingen miljøproblemer.

Opgave 7


Hvilke energiomsætninger sker der, når en motorcykel kører? 

Når en motorcykel kører hen ad en vandret vej, omsættes benzinens til  og .

Opgave 8

Hvilke energiomsætninger sker, når pendulet svinger frem og tilbage?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 2 kryds. 

Kerneenergi omsættes til kinetisk energi.
Kinetisk energi omsættes til potentiel energi og varmeenergi.
Potentiel energi omsættes til kemisk energi.
Potentiel energi omsættes til kinetisk energi og varmeenergi.
Kemisk energi omsættes til potentiel energi.
Vindenergi omsættes til kinetisk energi.

Opgave 9

Hvilke energiomsætninger finder sted, når en cykeldynamo får cyklens lygter til at lyse?

Sæt de rigtige ord ind fra listen.

I dynamoen omsættes til ,

som i pærerne omsættes til og

Opgave 10

Hvilke energiomsætninger sker der, når man oplader et opladeligt batteri eller en akkumulator?

Når man oplader et batteri, omsættes til , og en del energi går tabt som varmeenergi.

Opgave 11

Hvilke energiomsætninger sker der i et batteri, når vi fx bruger en ipod?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Elektrisk energi omsættes til varmeenergi og potentiel energi.
Elektrisk energi omsættes til varmenergi og kemisk energi.
Kemisk energi omsættes til elektrisk energi og kinetisk energi.
Kemisk energi omsættes til elektrisk energi og varmeenergi.
Kemisk energi omsættes til kerneenergi og elektrisk energi.

Opgave 12

Global opvarmning som følge af det øgede CO2-udslip er et meget omdiskuteret miljøproblem. Her er en række udsagn om CO2 og global opvarmning.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.                                                                                                                  

  Sandt Falsk
Ved spaltning af uran på kernekraftværker stiger atmosfærens CO2-indhold.
Atmosfærens indhold af CO2 har været stigende gennem en årrække.
Ved afbrænding af fossile brændstoffer dannes CO2.
Benzinbiler er CO2-neutrale.
For 100 år siden var der ingen CO2 i atmosfæren. 

Opgave 13

Vælg de rigtige energiformer fra listen.

I dampgeneratoren omsættes kullets til  , hvilket får vandet i dampgeneratoren til at koge. Vanddampen ledes ind i turbinen, hvor dampen driver turbinens skovlhjul rundt, så fra vanddampen overføres til turbinen som trækker en generator, hvor omsættes til , som sendes ud til forbrugerne. 

Opgave 14

Hvilke energiomsætninger sker der i en vindmølle, når den producerer strøm?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Vindens kemiske energi omsættes til varmeenergi og elektrisk energi.
Vindens potentielle energi omsættes til elektrisk energi og varmeenergi.
Vindens kinetiske energi omsættes til kemisk energi og elektrisk energi.
Vindens strålingsenergi omsættes til elektrisk energi og varmeenergi.
Vindens kinetiske energi omsættes til elektrisk energi og varmeenergi.

Opgave 15

Figuren viser en effektkurve for en 600 kW vindmølle.

Her er en række udsagn om vindmøllens effekt.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hver linje.

  Sandt Falsk
Under en orkan vil vindmøllen producere langt over 600 kW.
Møllen producerer ikke strøm, når vindfarten er under 4 m/s.
Møllens maksimale effekt er lidt over 600 kW.
Ved en vindfart på omkring 15 m/s producerer møllen mest strøm.
kW er en forkortelse af kraft-watt.

Opgave 16

I Danmark fremstilles omkring 15 % af vores el-forbrug af vindmøller.

Hvad er fordelene ved at bruge vindenergi?

Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Vindmøller giver intet CO2-udsplip.
Vindenergi er et fossilt brændstof.
Vindenergi er en vedvarende energikilde.
En vindmølle producerer altid den samme mængde strøm.
Vindenergi er velegnet til opvarmning.

Opgave 17

Solen sender store mængder energi til Jorden. Den energi, vi modtager fra Solen, er strålingsenergi, som kan omdannes til forskellige andre energiformer.

Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Elektrisk energi Varmeenergi Kerneenergi Kemisk energi
Hvilken energiform omdannes Solens strålingsenergi til, når den rammer et drivhus?
Hvilken energiform ønsker vi at omdanne Solens strålingsenergi til, når den rammer en solfanger?
Hvilken energiform ønsker vi at omdanne Solens strålingsenergi til, når den rammer en solcelle?
Hvilken energiform omsættes Solens strålingsenergi til, når den ved fotosyntese danner plantemateriale?

Opgave 18

Her er en række udsagn om solenergi.

Hvilke udsagn er falske, og hvilke er sande?

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.                                                                  

  Sandt Falsk
Solenergi er en vedvarende energikilde.
Solenergi skabes ved fission.
Solenergi skabes ved fusion.
Jorden modtager kerneenergi fra Solen.
Mængden af solenergi i Danmark er konstant året rundt.
Solenergi forurener ikke.

Opgave 19
 

Solen skinner på husets solfangere.

Hvilke af disse udsagn om solfangere er rigtige, og hvilke er forkerte?

Der er 5 linier. Sæt 1 kryds ud for hver linie.

  Rigtigt Forkert
En solfanger producerer strøm.
En solfanger opvarmer brugsvand.
En solfanger har størst effekt, hvis den vender mod syd.
En solfanger har størst effekt, hvis den vender mod nord.
Man får mest energi fra solfangeren om vinteren.

Opgave 20

Hvilke energiomsætninger sker i en solfanger?

Indsæt de rigtige ord fra listen.

I en solfanger omsættes Solens til .

Opgave 21

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af, hvordan en solcelle fungerer.

Sæt udsagnene i beskrivelsen i den rigtige rækkefølge ved at nummerere sætningerne nedenfor.

Brug tallene 1, 2 og 3. 

De frie elektroner vandrer mod n-laget; mens de positive ”elektronhuller” vandrer mod p-laget.
Der opstår en spændingsforskel mellem de to lag. Vi har en strømkilde.
Sollyset rummer fotoner med forskellige energier. Når sollyset rammer n- og p-lagene, har nogle af fotonerne energi nok til at løsrive elektroner fra p-laget.

Opgave 22

Hvilke energiomsætninger finder sted i lommeregneren?

Indsæt de rigtige energiformer fra listen.

Solens omsættes til .

Opgave 23

Reaktionsligningen for fotosyntese.

6 CO2 + 6 H2O  → C6H12O6 + 6 O2

 Når det er lyst, foregår der fotosyntese i bladenes grønkorn hos alle grønne planter.

Hvilke energiomsætninger finder sted ved fotosyntese?

Indsæt de rigtige energiformer fra listen.

Ved fotosyntese omsætter bladenes grønkorn Solens til varmenergi og .

Opgave 24

Biogas produceres i rådnetanke. Her er en række udsagn om, hvordan biogas fremstilles.

Sæt kryds ved de rigtige svar.

Der er 4 svarmuligheder.

Sæt 2 kryds.

Biogas kan fremstilles ud fra gylle.
Biogas kan fremstilles ud fra naturgas.
Biogas kan fremstilles ud fra slagteriaffald. 
Biogas kan fremstilles ved afbrænding af kulbriketter.

Opgave 25

Bioethanol kan fremstilles ved gæring af druesukker. 

Nedenfor er reaktionsligningen for fremstilling af ethanol ved gæring påbegyndt, men der mangler noget.

C6H12O6 ® 2  _____________  + 2 C2O

Sæt kryds ved det, der mangler, så reaktionsligningen stemmer.

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

HCl
H2O
C2H5OH
CH4
CH3OH

Opgave 26

Indsæt de rigtige energiformer fra listen i beskrivelse nedenfor. 

Solens omsættes ved fotosyntese i fx sukkerrør til .
Ved fremstilling af bioethanol omsættes sukkerrørenes til i bioethanolen.
Når bioethanolen forbrænder i bilens motor, omsættes til og varmeenergi.