Det sure, det salte, det basiske
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 1
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl.

Her er en række udsagn om køkkensalt.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hver linje.

 

Sandt

Falsk

Køkkensalts kemiske navn er natronchlorid

Køkkensalts kemiske navn er natriumchlorid

NaCl Na+ + + Cl- -

NaCl Na+ + Cl-

I køkkensalt er atomerne bundet sammen af en kovalent binding

I køkkensalt er atomerne bundet sammen af en ionbinding

Opgave 2

Hvilken elektrisk ladning har carbonat-ionen i CaCO3?  

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

CO3-
CO3+ +
CO3+
CO3- -
CO3+ + +
CO3- - -

Opgave 3

Her er en række forskellige formler for salte. Brug det periodiske system til at afgøre, hvilke formler der er rigtige.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
CaCl
CaCl2
CaCl3
NaO
NaO2
Na2O

Opgave 4

Ved elektrolyse af HCl dannes der to luftarter. Hvilke?  

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Hydrogen
Helium
He
Carbon
Chlor
Cl2

Opgave 5

En saltkrystal

Her er en række udsagn om saltes krystaller.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds i hver linje.

  Sandt Falsk
Krystallernes form er altid bestemt af iongitterets form.
Saltkrystaller kan have mange forskellige former, de kan fx være kubiske.
Det er magnetiske kræfter, der fastholder ionerne på deres pladser i krystalgitteret.
Bliver temperaturen lavere end stoffets smeltepunkt, går iongitteret i stykker.
Når et salt opløses i vand, går iongitteret i stykker.

Opgave 6

Et salt kan lede strøm, når nogle bestemte betingelser er opfyldt.

Her er en række udsagn om, hvornår et salt kan lede strøm.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

Sandt Falsk
Et salt kan altid lede strøm, når temperaturen er over 100 °C.
Et salt, der er opløst, kan lede strøm.
Et salt kan lede strøm, når det blandes med sukker.
Et smeltet salt kan lede strøm.
Et salt kan altid lede strøm, når der benyttes vekselstrøm.

Opgave 7

Sæt kryds ved de rigtige navne og formler i skemaet.

Kemisk navn

Kemisk formel

Består af de positive ioner

Består af de negative ioner

Kobbersulfat

NH4Cl

NaNO3

N+ +

Cu+ +

Cl-

NO3-
CuSO4 CaCO3 Ca+ + Na+ SO4- - CO3- -

Natriumnitrat

Natriumchlorid

NaNO3

N+ +

Cu+ +

Cl-

NO3-
Ammoniumchlorid Calciumcarbonat Ca+ + Na+ SO4-- CO3- -

Natriumnitrat

Natriumchlorid

NH4Cl

NaNO3

NH4+

Cl-

Ammoniumchlorid Calciumcarbonat CuSO4 CaCO3

Natriumnitrat

Natriumchlorid

CaCO3

N+ +

Cu+ +

Cl-

NO3-
Ammoniumchlorid Calciumcarbonat Ca+ + Na+ SO4- - CO3- -

Opgave 8

I kemi har Jonatan fremstillet krystaller af kobbersulfat, blåsten. Kobbersulfat indeholder den samme sammensatte ion, som findes svovlsyre, H2SO4. I kobbersulfat er de to hydrogenioner blot erstattet af en kobberion.

Hvad er den rigtige betegnelse for kobberionen i kobbersulfat?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Cu+
C+
Cu+ +
Cu-
Co+
Co+ +

Opgave 9

Vælg de rigtige ord og tegn til de tomme pladser.
Opgaven har flere løsningsmuligheder.

De fleste pH-værdier ligger mellem 0 og . Syrer har pH-værdi 7
mens baser har pH-værdi 7. Hvis pH-værdien er 7, er koncentrationen
af den samme som koncentrationen af , og væsken er .
Hvis vi hælder vand i en syre pH-værdien. Hvis pH-værdien ændrer sig fra 2 til 3,
bliver koncentrationen af H+-ioner i væsken gange mindre.
I en sur opløsning er [H+] [OH-], mens [H+] [OH-] i en basisk opløsning.

Opgave 10

Der tilsættes phenolphtalein til væskerne i de to kolber.
I den ene kolbe sker der ingen farveændring, mens væsken i den anden kolbe farves magenta.
 

Vælg de rigtige ord til de tomme felter i skemaet nedenfor. 

Væskens farve Farveløs Magenta
Er væsken sur eller basisk??
Væsken kunne være
Hvilke ioner i væsken forårsager farven?

Opgave 11

Tænder, der er ”slidt” tynde af syre.

Tænderne kan blive ødelagt, ved at man drikker fx sodavand og juice, da emaljen ætses væk.
Emaljen gendannes ikke, og tænderne bliver nu let beskadiget yderligere.

Hvad er det i sodavand og juice, der ødelægger tænderne?

 Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

en base
chlorid
en syre
en pH-indikator

Opgave 12

Hvilke sætninger beskriver en syre?

 Der er 5 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

En syre kan optage H+-ioner.
En syre kan fraspalte H+-ioner.
En syre er ætsende.
En syre kan neutralisere en base.
En syre kan fraspalte OH--ioner.

Opgave 13

Her er en række udsagn om stærke og svage syrer.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Svage syrer bliver fuldstændigt ioniserede i vand.
Svage syrer bliver kun delvist ioniserede i vand.
HCl er en stærk syre.
Oxalsyre og citronsyre er stærke syrer.
En stærk syre fraspalter alle sine H+-ioner.

Opgave 14

I Danmark er der mange steder meget kalk i vandet. Det sætter sig bl.a. i elkedler, kaffemaskiner og vaskemaskiner.
Kalken kan fjernes med fx citronsyre.

Sæt kryds ud for sandt eller falsk ved hver linje.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Citronsyre er en svag syre.
Citronsyre er en stærk syre.
Citronsyre har en pH-værdi under 7.
Citronsyre har en pH-værdi over 7.
Citronsyre har en pH-værdi på 7.

Opgave 15

Hvilke sætninger beskriver en base?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

En base kan optage H+-ioner.
En base kan fraspalte H+-ioner.
En base er ætsende.
En base har pH-værdi mindre end 7.
Baser kan opløse fedt.

Opgave 16

 

Lisa vil afsyre sin bedstemors gamle hvidmalede kommode ved at bruge kaustisk soda.
Hun er så uheldig, at hun får noget kaustisk soda på sit tøj. Hvad skal hun gøre?

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Skylle med en stærk syre, fordi kaustisk soda er en stærk base.
Ikke noget, da kaustisk soda er ganske uskadelig.
Skylle med en base, da kaustisk soda er en syre.
Skylle med rigelige mængder vand.
Skylle med eddike, da det vil neutralisere kaustisk soda.

Opgave 17

 Vælg de rigtige ord og formler til de tomme felter i skemaet.

Navn Kemisk formel Positive ioner i vand Negative ioner i vand
Saltsyre

NaOH

NH4OH H+ NH4+ NaO- OH-
H2SO4 HCl Na+ Na+ + Cl- SO4- -
Saltsyre Ammoniakvand NaOH H+ NH4+ NaO- OH-
Natriumhydroxid Svovlsyre Na+ Na+ + Cl- SO4- -
Saltsyre Ammoniakvand NH4OH H+ NH4+ NaO- OH-
Natriumhydroxid Svovlsyre Na+ Na+ + Cl- SO4- -
Svovlsyre

NaOH

NH4OH H+ NH4+ SO4- -
H2SO4 HCl Na+ Na+ +

Opgave 18

Nedenfor ses en kurve over pH-værdien ved titrering af HCl med NaOH.

 

 Her er en række udsagn om kurven og om titrering. Tag stilling til, hvad der er korrekt.

 Der er 5 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
NaOH er en stærk syre, som får pH-værdien til at stige.
Der skal tilsættes mere end 55 ml NaOH, inden omslagspunktet nås.
Ved omslagspunktet er H+-ionerne ved at være opbrugt.
Hvis vi fortsætter med at tilsætte NaOH, vil pH-værdien stige til over 15.
Når der er tilsat 30 ml NaOH, er væskens pH-værdi 1.

Opgave 19

Natriumhydroxid og saltsyre kan neutralisere hinanden.

 Hvilket reaktionsskema passer til denne reaktion?

 Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

NaOH + HCl2 2 NaCl + H2O  
NaOH + HCl NaCl + H2O
Na2OH + HCl Na2Cl + H2O

2 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2O

Opgave 20

Når vi kommer et stykke magnesium ned i en syre, udvikles der hydrogen.

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

Mg + ________ Mg + 2 Cl- + H2

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

H2SO4
HCl2
HCl
H2O
2 HCl
MgCl2

Opgave 21

NH3 + H2O   NH4+ + OH-

Når ammoniak reagerer med vand, indstiller der sig en ligevægt.

Her er en række udsagn om ligevægten.

Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.
 
  Sandt Falsk
Pilen mod venstre viser, at NH4+-ionen og OH--ionen finder sammen og gendanner vand og ammoniak.
Pilen mod højre viser, at ammoniak reagerer med vand og danner salpetersyre
Når ammoniak reagerer med vand, er det ikke alle ammoniakmolekylerne, der optager en H+-ion fra vand.
Efter 2 timer er der ikke flere vandmolekyler tilbage i væsken.
Ligevægten er forskudt mod venstre, da ammoniak er en svag base.
Opgave 22

CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-

Når eddikesyre reagerer med vand, indstiller der sig en ligevægt. Ligevægten er forskudt mod venstre.

Hvad fortæller det om eddikesyre?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Eddikesyre er en stærk syre.
Eddikesyre neutraliserer vand.
Eddikesyre er en svag syre.
Alle eddikesyremolekylerne afgiver H+-ioner til vandmolekylerne.
Kun en mindre del af eddikesyremolekylerne afgiver H+-ioner til vandmolekylerne.