Jorden og solen giver energi
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi.

Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi.

Olie
Sol
Vind
Uran
Kul
Vand

Opgave 2

I forsøget ovenfor sker der en række energiomsætninger.

Sæt kryds ved den linje, der beskriver energiomsætningerne i forsøget.

Elektrisk energi strålingsenergi elektrisk energi bevægelsesenergi
Kemisk energi elektrisk energi strålingsenergi elektrisk energi beliggenhedsenergi
Kemisk energi elektrisk energi strålingsenergi elektrisk energi bevægelsesenergi
Varmeenergi elektrisk energi strålingsenergi strømningsenergi bevægelsesenergi

 

Opgave 3

Hvilken måleenhed bruges for energi?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

W, watt
J, joule
V, volt
A, ampere
N, newton

Opgave 4

A B C D E

Genstandene ovenfor indeholder enten bevægelsesenergi eller beliggenhedsenergi. 

Sæt kryds ved den rigtige energiform. Sæt et kryds i hver række.

  Beliggenhedsenergi   Bevægelsesenergi
A
B
C
D
E

Opgave 5

Sæt kryds ved de to ting, der bestemmer størrelsen af en genstands bevægelsesenergi.

Der er 5 svarmuligheder. Sæt to kryds.

Form 
Masse
Farve
Fart
Acceleration

Opgave 6

Den energi, en hårtørrer bruger, afhænger af to ting. Hvilke?

Sæt to kryds.

Hårtørrerens effekt.
Spænding over hårtørreren.

Tiden, hårtørreren er i brug.

Modstanden gennem hårtørrerens glødetråde.
Hårtørrerens vægt.

Opgave 7

Sæt kryds ved de vedvarende energiformer.

Kerneenergi
Olie

Vandenergi

Biobrændsel
Solenergi
Naturgas
Vindenergi

Opgave 8

Olie er et eksempel på lagerenergi. Hvilke fordele er der ved at bruge lagerenergi?

Der er 6 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Rigtigt Forkert
Lagerenergi opbruges ikke.
Lagerenergi giver en stabil forsyning døgnet rundt.
Lagerenergi gendannes i løbet af få år.
Ved forbrænding af lagerenergi dannes ingen miljøskadelige stoffer.
Brugen af lagerenergi er CO2-neutral. 
Lagerenergi kan gemmes, til der er brug for den.

Opgave 9

Brugen af energi påvirker ofte miljøet på forskellige måder. Afgør, hvilke af udsagnene nedenfor der er korrekte.

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved hvert udsagn.

  Rigtigt Forkert
Ved forbrænding af benzin dannes CO2.
Bilos ødelægger ozonlaget.
Kernekraftværker forurener luften med CO2.
Radioaktivt affald stammer fra kernekraftværker.
Bilkørsel øger drivhuseffekten.
Kulfyrede værker udleder radioaktive affaldsstoffer.

Opgave 10

Mange lande producerer store mængder af deres elektriske energi på kernekraftværker. Hvordan produceres energien?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Afbrænding af kornkerner.
Fusion.
Afbrænding af kulbriketter.

Afbrænding af vindruekerneolie.

Fission.

Opgave 11

Her er en række udsagn om.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Nuklidet har 92 protoner.
Nuklidet har 235 neutroner.
Nuklidet har en atommasse på 92 u.
Nuklidet har 143 neutroner.
Uran er grundstof nummer 235.

Opgave 12

 kan spaltes i to dele, når den rammes af en neutron. Spaltningen kan foregå på flere måder. Udvælg de processer, der ikke kan være mulige.

Der er 5 linjer. Sæt to kryds.

n +      +  + 3 n
n +      +  + 3 n

 n +      +  + 3 n

n +      +  + 3 n
n +      +  + 2 n

Opgave 13

Ovenfor ser du et kernekraftværk. Sæt kryds ud for den rigtige betegnelse ved hvert af tallene.     

  Generator Turbine Reaktor Kondensator Dampgenerator
1
2
3
4
5

Opgave 14

Hvilke energiressourcer er fossile brændstoffer?

Sæt tre kryds.

Vind
Olie
Naturgas
Sol
Kul
Træ

Opgave 15

Hvornår kan træ betragtes som en vedvarende energikilde?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Hvis der plantes lige så mange nye planter, som der bruges til brændsel.
Hvis der kun fældes træer til brændsel i regnskoven.
Hvis der kun fældes små træer under 3 meter til brændsel.
Hvis der kun fældes nåletræer til brændsel.
Hvis der kun fældes træer til brændsel i vintertiden.

Opgave 16

   

Solceller bliver anvendt mange forskellige steder.
Her er en række udsagn om solenergi og solceller. Hvilke udsagn er korrekte?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Solceller omsætter strålingsenergi til elektrisk energi.
Solceller producerer varme.
Solceller renser luften.
Solceller opvarmer vand.
Solceller producerer elektricitet.
Solceller udnytter en vedvarende energikilde.
Solceller er CO2-neutrale.
En udendørs solcelle producerer elektricitet døgnet rundt.
Solceller kan også anvendes i hård frost.

 

Opgave 17

Her er en række udsagn om solcellers nyttevirkning og opbygning.

Hvilke udsagn er korrekte?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Solceller udnytter kun en mindre del af sollyset.
Strømmen fra en solcelle afhænger ikke af lysstyrken.
Solceller kan udnytte over 40 % af energien i sollyset.
Solceller forbindes i serie for at få en stor spænding.
Solceller forbindes i parallel for at få en stor spænding.
I kraftigt lys kan en solcelle give en strøm på over 1 A pr. cm2.

Opgave 18

Vindenergi har gennem flere hundrede år været anvendt som energikilde. I dag producerer vindmøller også en del af den energi, vi bruger i Danmark.

Hvilke energiomsætninger finder sted i en vindmølle?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Vindens bevægelsesenergi varmeenergi
Vindens beliggenhedsenergi elektrisk energi 
Vindens varmeenergi elektrisk energi
Vindens bevægelsesenergi elektrisk energi
Vindens strålingsenergi elektrisk energi

Opgave 19
 

 Her er en beskrivelse af to mølletyper: opdriftsmøller og modstandsmøller.

I beskrivelsen mangler nogle ord, som findes på listen.
vælg de manglende ord fra rullelisterne. Ordene kan benyttes flere gange. 

Mange af de gamle danske vindmøller var . Ved er det vinden, der skubber vingerne rundt. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi vingerne er stillet lidt på skrå.
Moderne vindmøller er , hvor vingerne virker på samme måde som på et fly. Vingernes form styrer vinden til den ene side, mens vingerne presses den modsatte vej.
er mere effektive end i kraftig vind. 

Opgave 20

Norge er et af de lande, der producerer meget elektricitet på vandkraftværker. Her er en række udsagn om vandkraftværker.

Hvilke udsagn er korrekte?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
De udleder CO2
De ødelægger naturen med kunstige dæmninger. 
De omsætter beliggenhedsenergi til elektrisk energi.
De forurener med SO2
De giver en sikker energiforsyning året rundt. 
De udnytter lagerenergi. 
De udleder ingen giftige gasser.

Opgave 21

Ovenfor ser du et vandkraftværk.

Her er en beskrivelse af energiomsætningerne på et vandkraftværk.

Læs beskrivelsen og vælg de rigtige ord i rullelisterne.

Et vandkraftværk ligger godt placeret ved en flod i et område med høje bjerge.
Ved et vandkraftværk bygges en dæmning over floden, så vandet lagres i et stort reservoir.
I vandreservoiret er der samlet store mængder .
Vandet ledes ned til en , som trækker en .
I generatoren omsættes til .
Et vandkraftværk har en meget stor .
Den er helt oppe på 90 %.

Opgave 22

De fleste brændselsceller skal bruge hydrogen som brændstof.

Hvilke fordele og ulemper har anvendelsen af hydrogen-brændselsceller?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Hydrogen kan udvindes af atmosfærisk luft. 
Der udledes ingen giftige gasser.
Det eneste affaldsprodukt er vand.
Hydrogen er ikke brandbart.
Det er let at udvinde hydrogen. 
Nyttevirkningen er stor.

Opgave 23

Hydrogen til brændselsceller kan udvindes ved at spalte forskellige kemiske forbindelser.

Sæt kryds ved de kemiske forbindelser, hvorfra hydrogen kan udvindes.

Der er 5 svarmuligheder. Sæt to kryds.

Kulbrinten, methan CH4.

Kuldioxid, CO2.

Vand, H2O.
Nitrogendioxid, NO2.
Svovldioxid, SO2.

Opgave 24

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af, hvordan en brændselscelle fungerer.

Sæt beskrivelsen i den rigtige rækkefølge ved at nummerere sætninger nedenfor. Start med at tilføre hydrogen.

Brug tallene 1, 2, 3, 4 og 5.  

Der dannes vand ved den positive pol.

H+-ionerne vandrer gennem den midterste membran, mens elektroner vandrer i den ydre kreds.

Ved den negative pol, bliver der tilført hydrogen.

Ved den positive pol reagerer oxygen, hydrogen-ionerne og elektroner med hinanden.

Ved den negative pol bliver hydrogen-molekylerne adskilt i H+-ioner og elektroner.